Kiến thức về tin học và an toàn thông tin mạng

Các bài học trong Giáo trình Tin học mà học sinh được học trong nhà trường và các bài viết phổ biến kiến thức trên mạng giúp học sinh có được những kiến thức và kỹ năng tin học cơ sở về máy tính, internet…

Chúng ta không chỉ tương tác với các máy tính đơn lẻ, mà tương tác trên không gian mạng. Cần phải có những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng như virus máy tính, cách đặt mật khẩu an toàn, sao lưu dữ liệu … Các thuật ngữ tiếng Anh về an toàn thông tin cần tìm hiểu: malware, ransomware, phishing, deepfake, hacker, youtuber, firewall, keylogger, ….