Giáo dục về đạo đức, pháp luật trong môi trường mạng

Trong cuộc sống hàng ngày, mọi hành vi trong xã hội đều có một chuẩn mức đạo đức nhất định, và trên không gian mạng cũng vậy. Mọi người cần có hành vi ứng xử văn minh, tôn trọng người khác trên mạng.

Không chỉ có những khuyến cáo về mặt đạo đức ứng xử, mà pháp luật cũng có những quy định ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trên không gian mạng. Ở Việt Nam đã có Luật An toàn thông tin mạng (số 86/2015/QH13), Luật An ninh mạng (số 24/2018/QH14), Luật Trẻ em (số 102/2016/QH13), Nghị định 56/2017/NĐ-CP …

Quy tắc vàng: Hãy đối xử với người khác bằng cách mà chúng ta muốn được đối xử. Luôn tôn trọng những người chúng ta tiếp xúc qua điện thoại, máy tính và công nghệ.